D-Energia

Działalność w zakresie obrotu energią elektryczną oraz dystrybucji energii elektrycznej prowadzona jest dla odbiorców zlokalizowanych na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. zlokalizowanych w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 65 za pomocą sieci dystrybucyjnych o napięciu 6 kV oraz sieciami o napięciu 400V.

W skład  sieci  elektroenergetycznej  Spółki  D-Energia,  służącej prowadzeniu działalności związanej z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzą między  innymi siedemdziesiąt dwie   stacje   transformatorowo-rozdzielcze  6/0,4 kV,    wyposażone   w  117  transformatorów o   mocach od 160 do 1600 kVA, sześć stacji rozdzielczych 6 kV, 190 km kabli 6 kV oraz 184 km kabli 0,4 kV. Zasilanie obszaru przedsiębiorstwa energetycznego Spółka D-Energia odbywa się za pomocą czterech linii 110 kV połączonych z GPZ 1 oraz GPZ 2.

Podstawowe zadania Spółki D-Energia jako OSDn, nałożone przepisami Prawa energetycznego to:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
  • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
  • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
  • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
  • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
    przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
  • częściowe bilansowanie systemu,
  • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,
  • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.