Ogłoszenie Planu Podziału spółki Power PV sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą POWER PV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żelazna 59 lok. 404, 00-848 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792894, NIP: 5272897768; REGON: 383751117; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, działając na podstawie art. 535 §3 KSH ogłasza, że dnia 30 marca 2023 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan podziału Power PV  sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Power PV Dziedzice sp. z o.o., części majątku Power PV sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną) i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki: www.powerpv.pl – kliknij tutaj!
 
Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.