Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku rolnego? Jakie są w tym zakresie interpretacje prawne i sądów orzekających?

Nie ulega wątpliwości, że pompa ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym i ekonomicznym. Rolnicy coraz częściej modernizują swoje gospodarstwa rolne, prowadzą inwestycje, które mają przynieść wysoką stopę zwrotu, np.: w formie przyszłych oszczędności eksploatacyjnych. Pompa ciepła jest jednym z takich rozwiązań, zyskującym w ostatnim czasie na popularności wśród rolników.

Powstaje pytanie, czy pompę ciepła można odliczyć od podatku rolnego korzy-stając z tzw. ulgi inwestycyjnej dla rolników?

Pompa ciepła, pomimo iż jest urządzeniem technicznym i grzewczym oraz oddaje pozyskaną energię ze środowiska do instalacji grzewczej i wody użytkowej, nie została przez ustawodawcę wymieniona w zamkniętym katalogu urządzeń, wobec których przysługuje 25% ulga inwestycyjna od podatku rolnego.

Czym jest ulga inwestycyjna dla rolników i kto z niej może skorzystać? Zamknię-ty katalog urządzeń

Ulga inwestycyjna od podatku rolnego opiera się na przepisach art. 13 Ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z tym artykułem podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Bazując na tym zamkniętym katalogu, w którym ustawodawca taksatywnie (wyczerpująco) wymienia urządzenia, można wywnioskować, że ulga inwestycyjna w podatku rolnym, na zakup pompy ciepła nie przysługuje.

Zobacz również inne wpisy: