Jak amortyzować montaż paneli fotowoltaicznych? Czyli jak ująć montaż paneli fotowoltaicznych w kosztach firmy?

Inwestycja w panele fotowoltaiczne jest coraz częściej podejmowaną praktyką przez przedsiębiorców. Wszystko z uwagi na korzyści jakie przemawiają za fotowoltaiką. Nakłady ponoszone na fotowoltaikę to oczywiście zakup samych paneli fotowoltaicznych, ale także inwertera i niezbędnych elementów montażowych oraz samej usługi ich montażu.

Pojawia się więc pytanie jak ująć te nakłady w kosztach? Jak ująć zakup elementów rzeczowych fotowoltaiki oraz ich montażu? Poniżej przyjrzymy się przedmiotowej kwestii.

Panele fotowoltaiczne jako środek trwały firmy – jak to rzutuje na sposób ich rozliczania oraz rozliczania usługi montażowej?

Panele fotowoltaiczne zazwyczaj u większości przedsiębiorców spełniają kryteria zaliczenia ich do aktywów trwałych firmy. Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o CIT w jasny sposób wskazują przesłanki decydujące o uznaniu fotowoltaiki za środek trwały. Jeśli fotowoltaika jest zakupiona na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej, stanowi własność lub współwłasność firmy (albo w przypadku ujęcia bilansowego jest sprawowana kontrola nad aktywem), jest kompletna i zdatna do użytku w momencie rozpoczęcia jej eksploatacji, a także przewidywany okres użytkowania w firmie przekracza 1 rok, to wówczas mówimy o niej w kategoriach środków trwałych.

Środki trwałe podlegają amortyzacji, będącej wyrazem zużywania się aktywów w czasie. W tym przypadku fotowoltaika podlega amortyzacji – jako sposób rozliczenia w czasie poniesionych na nią nakładów.

A jak jest z samym montażem? Czy również montaż paneli fotowoltaicznej należy amortyzować, czy można jednorazowo rozliczyć jako koszty podatkowe?

W tym przypadku należy ponownie sięgnąć do definicji środka trwałego w wspomnianych ustawach. W przepisach jest mowa o wartości początkowej środka trwałego, którą traktujemy, jako cenę nabycia aktywa. Idąc dalej, należy przytoczyć czym jest cena nabycia środka trwałego. Rozumie się przez nią –

cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, upusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Zgodnie z przepisami, do ceny nabycia paneli fotowoltaicznych, która stanowi jednocześnie wartość początkową środka trwałego należy doliczyć wartość ich montażu. W tej sytuacji montaż wraz z pozostałymi elementami instalacji fotowoltaicznej podlega miesięcznej amortyzacji. Nie można go zaliczyć jednorazowo w koszty firmy, w momencie wykonania usługi montażowej.

Jak amortyzować montaż paneli fotowoltaicznych? Czy według tej samej stawki co panele fotowoltaiczne?

Jak najbardziej tak. Montaż paneli fotowoltaicznych amortyzowany jest w łącznej wartości początkowej środka trwałego według wspólnie określonych zasad. Bilansowo – jest to przewidywany okres ekonomicznej użyteczności – ustalany przez merytoryczny dział firmy, a w przypadku ujęcia podatkowego – jest to maksymalna stawka wynikająca z ustawy o CIT. Dla paneli fotowoltaicznych wraz z montażem – zaliczanych, jako odrębne środki trwałe – jest to KŚT 669 – „Inne urządzenia nieprzemysłowe” i stawa 10% w skali rocznej.

Jeśli zaliczymy nakłady i montaż, jako ulepszenie nieruchomości na której fotowoltaika jest posadowiona (bo konstrukcyjnie są trwale ze sobą powiązane) to wówczas amortyzujemy tak jak budynek (2,5-4,5%).

Zobacz również: