Kto może odliczyć od podatku panele fotowoltaiczne? Czyli czym jest tzw. ulga termomodernizacyjna?

Niezależnie od korzystania z programów pomocowych np.: z programu „Mój prąd na lata 2021-2023 – dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych – można od 2019 roku wykorzystać tzw. ulgę termomodernizacyjną. Dzięki temu możemy odliczyć od podatku zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, czyli koszt kompleksowego zakupu produktów i usługi instalacji fotowoltaiki.

Ulga termomodernizacyjna to więc możliwość odliczenia od dochodu wszelkich poniesionych kosztów w roku podatkowym. Dotyczy inwestycji w szeroko rozumianą termomodernizację jednorodzinnych obiektów mieszkalnych.

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Dzięki jej zastosowaniu obniżeniu podlega podstawa opodatkowania, co w rezultacie powoduje niższą wysokość wyliczonego podatku PIT. Rzutuje to w konsekwencji na większy zwrot podatku otrzymany od urzędu skarbowego albo na konieczność zapłacenia mniejszej kwoty należnej do urzędu skarbowego.

Kto więc może odliczyć od podatku panele fotowoltaiczne? Jakie czynności podchodzą pod omawianą ulgę termomodernizacyjną?

Jak wspomnieliśmy ulga dotyczy szeroko rozumianych działań poprawiających efektywność energetyczną obiektu budowlanego. Wśród nich możemy m.in. wyróżnić zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Kto może być beneficjentem korzyści z ulgi podatkowej termomodernizacyjnej w PIT?

Od podatku kompleksową operację zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych może odliczyć każda osoba fizyczna, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem modernizowanej nieruchomości na podstawie np.: aktu własności, wyroku spadkowego. Warunkiem jest, aby budynek ten miał charakter jednorodzinnego domu mieszkalnego oraz inwestycja termomodernizacyjna zakończyła się przed upływem 3 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku.

Czy sposób opodatkowania PIT osób fizycznych rzutuje na możliwość skorzystania z ulgi?

Otóż nie. Ulga dająca możliwość odliczenia od dochodu dotyczy zarówno osób fizycznych opodatkowanych według jednolitej stawki podatku liniowego – 19%, ale także według skali podatkowej (17% – od lipca 12%, 32%) czy w formie ryczałtu od przychodów zaewidencjonowanych.

Co jeszcze warto wiedzieć w zakresie ulgi podatkowej związanej z zakupem paneli fotowoltaicznych?

Istotną kwestią jest brak limitu liczby nieruchomości, na które można dokonać odliczenia. Dzięki temu właściciele kilku nieruchomości mogą sumować nakłady poniesione na fotowoltaikę dla potrzeb wskazanej ulgi. Formą udokumentowania nakładów jest każdorazowo faktura wystawiona na osobę przez firmę z branży. Data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 31 grudzień roku z którego rozliczamy się.

Jakie są limity odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Według strony rządowej podatki. gov.pl kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł. Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczasz kwotę brutto, chyba, że nastąpiło odliczenie tego podatku w ramach ustawy o VAT.

Wydatki na zakup paneli fotowoltaicznych, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za dany rok podatkowy, odliczamy w kolejnych latach, nie dłużej niż 6 lat od roku pierwszego poniesionego wydatku.

Jeśli w okresie trzech lat nie zakończy się inwestycja termomodernizacyjna (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek), należy zwrócić ulgę.

Zobacz także: