Jak amortyzować farmę fotowoltaiczną? Na początek czym jest i jak rozumiemy pojęcie farmy fotowoltaicznej?

Amortyzacja farmy fotowoltaicznej to sposób na księgowe i podatkowe rozliczenie poniesionych na nią nakładów. Jest to kategoria, która wyraża ekonomiczne i techniczne zużywanie się aktywów trwałych w czasie, w procesie ich eksploatacji.

Farmy fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na terenie naszego kraju. Są to jednak nadal stosunkowo nowe formy inwestycji. Farma fotowoltaiczna to specjalnie wydzielone obszary, znacznej wielkości, na których rozlokowane są całe łańcuchy paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami inwerterów solarnych. Produkowany prąd przesyłany jest do ogólnej sieci energetycznej. Farmy fotowoltaiczne działają z dużą mocą i zasilają zwykle większe obszary, np.: całe gminy, regiony.

Farma fotowoltaiczna, jako środek trwały w ujęciu bilansowym i podatkowym

Farma fotowoltaiczna spełnia definicję środków trwałych. W związku z tym nie ma możliwości zaliczenia w koszty firmy – zarówno te bilansowe jak i podatkowe, dokonanych wydatków w całości w momencie ich poniesienia. Wszystko za sprawą rozumienia kategorii środków trwałych, jako składników majątkowych, które służą osiągnięciu przychodów i korzyści finansowych w dłuższym horyzoncie czasowym, nie tylko w momencie ich fizycznego poniesienia.

Możliwość zaliczenia nakładów na farmę fotowoltaiczną w koszty firmy pojawia się wraz ze wspomnianą kategorią amortyzacji środków trwałych.

Jak amortyzować farmę fotowoltaiczną w ujęciu rachunkowym? Co należy ustalić?

W księgach rachunkowych farmę fotowoltaiczną traktujemy, jako rzeczowe aktywo trwałe. Wprowadzamy do ewidencji i określamy tzw. szacunkowy, przewidywany okres ekonomicznej użyteczności farmy fotowoltaicznej. Wyrażany jest w latach. Zgodnie z rzetelnie określonym okresem należy wartość nabycia farmy fotowoltaicznej podzielić na równe miesięczne odpisy amortyzacyjne, do końca upływu określonego czasu jej eksploatacji.

Jak amortyzować farmę fotowoltaiczną w ujęciu podatkowym? Co jest najważniejsze w tym aspekcie?

Ujęcie podatkowe amortyzacji farmy fotowoltaicznej to przede wszystkim zapisy ustawy o CIT. Najważniejszą kwestią jest odpowiednie sklasyfikowanie farmy fotowoltaicznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 03 października 2016 w sprawie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

Najczęściej są one klasyfikowane w następujący sposób – jako odrębne środki trwałe:

  • do grupy 3 Klasyfikacji Środków Trwałych, rodzaj 348 KŚT – roczna stawka amortyzacyjna wynosi 7% – zgodnie z załącznikiem do ustawy o CIT;
  • do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, rodzaj 669 KŚT – roczna stawka amortyzacyjna wynosi 10% – zgodnie z załącznikiem do ustawy o CIT.

Jeśli mamy wątpliwości co do właściwej klasyfikacji farmy fotowoltaicznej do KŚT, a tym samym co do jej prawidłowej amortyzacji, można zwrócić się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o interpretację, przedstawiając szczegółowy opis farmy fotowoltaicznej.

Sprawdź także: