Jak zaksięgować instalację fotowoltaiczną? Czyli bilansowy sposób ujęcia instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna i sposób jej ewidencjonowania w księgach rachunkowych jest ważną kwestią z perspektywy każdego inwestora, przedsiębiorcy. Nakłady na instalację fotowoltaiczną są coraz częstszą praktyką przedsiębiorców z uwagi na korzyści związane z tą inwestycją. Należą do nich m.in. oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w dłuższej perspektywie czasowej, większa niezależność od cen rynkowych energii oraz sieci, a także ekologiczność podejścia.

Poza takimi aspektami biznesowymi, dla inwestora ważne jest księgowe ujęcie instalacji fotowoltaicznej. Od tego bowiem zależy sposób kształtowania się wyniku finansowego firmy, a także rzetelność jej sprawozdań i danych finansowych.

Czym jest instalacja fotowoltaiczna w rachunkowym ujęciu? Jak ją księgować?

Instalacja fotowoltaiczna, w większości przypadków, spełnia definicję środka trwałego, a tym samym zaliczana jest w bilansie firmy do rzeczowych aktywów trwałych. W art. 3 pkt 15 ustawy o rachunkowości jest napisane, że środkiem trwałym są rzeczowe aktywa trwałe oraz zrównane z nimi, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, które są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby danego podmiotu.

W takim przypadku instalację fotowoltaiczną należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i zaksięgować jako środek trwały.

Instalacja fotowoltaiczna jako środek trwały w budowie – kiedy w ten sposób księgujemy nakłady na fotowoltaikę?

Może się zdarzyć, że proces powstawania instalacji fotowoltaicznej wiąże się z określonym czasem ponoszenia nakładów na prace. W tej sytuacji moment ich przeznaczenia do użytku oraz rozpoczęcia ewidencjonowania, jako środki trwałe, a tym samym ich amortyzacji jeszcze nie nastąpił, jest planowany w przyszłości.

Do czasu oddania instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji, księgujemy ją wówczas jako tzw. środki trwałe w budowie. Gromadzone nakłady na inwestycję nie podlegają w tym okresie amortyzacji, są wyłącznie gromadzone, celem ich późniejszego aktywowania rachunkowego na środki trwałe.

Jakie są standardowe księgowania związane z zakupem instalacji fotowoltaicznych?

W momencie otrzymania faktury za zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem księgujemy ją w następujący sposób:

Strona Wn – konto „Rozliczenie Zakupu”;

Strona Wn – konto „VAT naliczony”;

Strona Ma – konto „Zobowiązania wobec dostawców”.

Następnie w momencie przyjęcia instalacji fotowoltaicznej do użytku – na podstawie dokumentu księgowego „OT” wykonujemy następujące księgowania:

Strona Wn – konto „Środki Trwałe”;

Strona Ma – konto „Rozliczenie Zakupu”.

Co miesięcznie dokonujemy również stosownych odpisów amortyzacyjnych, będących wyrazem ich zużywania się w czasie. Księgowania są następujące:

Strona Wn – konto „Amortyzacja” – koszty w układzie rodzajowym;

Strona Ma – konto „Umorzenie środków trwałych”.

Pamiętajmy, że powyższe księgowania dotyczą instalacji fotowoltaicznej stanowiącej własność firmy lub kontrolowane są przez nią w charakterze „właściciela” (tzw. leasing). Są to środki trwałe, co do których firma ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych bilansowo.

Zobacz także: