Jak rozliczana jest fotowoltaika dla firm? Czyli czy poniesione nakłady możemy rozliczyć w kosztach firmowych?

Rozliczenie finansowe i księgowe fotowoltaiki jest istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedź na pytanie: jak rozliczana jest fotowoltaika dla firm czasem stanowi przesłankę do podjęcia decyzji o podjęciu inwestycji w fotowoltaikę. Rozliczenie fotowoltaiki dla firm należy analizować zarówno w aspekcie rachunkowym (bilansowym) jak i w aspekcie podatkowym.

Bilansowy sposób rozliczania fotowoltaiki dla firm

W ujęciu rachunkowym instalacja fotowoltaiczna zazwyczaj stanowi środek trwały, spełniając przesłanki: kompletności, zdatności do użytku, przeznaczenia na potrzeby firmy oraz planowanego użytkowania powyżej 1 roku. W przypadku wprowadzenia fotowoltaiki na stan ewidencyjny środków trwałych, w momencie rozpoczęcia ich użytkowania, określamy ekonomiczny okres ich użyteczności w firmie. Zgodnie z tak określonym czasem (w latach), dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, które jako koszty obciążają wynik finansowy firmy.

Jak rozliczana jest fotowoltaika dla firm podatkowo?

To ujęcie jest bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorców. Możliwość zaliczenia nakładów na fotowoltaikę w koszty uzyskania przychodów (tzw. koszty KUP), daje możliwość firmie na zmniejszenie podstawy do opodatkowania – zgodnie z ustawą o CIT.

Definicja środków trwałych w ujęciu podatkowym jest bardzo zbliżona do definicji rachunkowej, są nieznaczne różnice. Jeśli fotowoltaika zostaje zaliczona do środków trwałych, również podatkowo, to nakłady na nią poniesione może firma rozliczać w kosztach podatkowych w czasie. Co to oznacza? Firma dokonuje wówczas miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt podatkowy. Dokonuje ich zgodnie z maksymalną stawką amortyzacyjną przewidzianą dla danej grupy środków trwałych – wskazane w załączniku do ustawy o CIT.

Jaka jest stawka amortyzacji podatkowej dla firm w przypadku fotowoltaiki dla firm?

W przypadku potraktowania instalacji fotowoltaicznej, jako odrębny środek trwały klasyfikujemy ją do rodzaju KŚT 669, co oznacza „pozostałe urządzenia nieprzemysłowe”. Ustawa o CIT przewiduje wówczas amortyzację na maksymalnym poziomie 10% w skali rocznej.

Jeśli nakłady na fotowoltaikę potraktujemy, jako ulepszenie istniejącej nieruchomości (z uwagi na jej konstrukcyjne połączenie z budynkiem i integralność) to wówczas amortyzujemy fotowoltaikę razem z wartością nieruchomości, według stawki przewidzianej dla budynków – 2,5% do 4,5%.

Jak rozliczana jest fotowoltaika dla firm w przypadku finansowania jej leasingiem?

Nakłady na fotowoltaikę nierzadko obecnie realizowane są z pomocą finansowania dłużnego, jakim jest np.: leasing.

Jeśli mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym to wówczas fotowoltaika podatkowo rozliczana jest następująco:

– raty finansowe leasingu stanowią koszt podatkowy (część kapitałowa + odsetki);

– koszty eksploatacji instalacji stanowią koszt podatkowy;

– VAT z rat finansowych leasingu podlega odliczeniu od należnego VAT.

Z kolei gdy mamy do czynienia z leasingiem finansowym to wówczas:

– odsetki z raty finansowej stanowią koszt podatkowy;

– miesięczne odpisy amortyzacyjne fotowoltaiki stanowią koszt podatkowy;

– koszty eksploatacji stanowią koszt podatkowy;

– VAT z faktury nabycia fotowoltaiki od leasingobiorcy stanowi VAT naliczony do odliczenia od należnego VAT.

Pomoc de minimis a sposób rozliczenia fotowoltaiki dla firm

Należy pamiętać, że ustawa o CIT przewiduje możliwość zaliczenia całości nakładów na fotowoltaikę jednorazowo w koszty podatkowe firmy w momencie rozpoczęcia użytkowania. Dotyczy to jednak wyłącznie tzw. małego podatnika (określone wytyczne zawarte są w ustawie o CIT) oraz jest odpowiednio limitowane przez ustawodawcę.

Zobacz także: